wtorek, 4 marca 2014

Wyniki konkursu na abstrakt

Po długich dyskusjach, kilka minut temu ostatecznie uzgodniono, które spośród kilkudziesięciu przesłanych propozycji wystąpień, zostaną wygłoszone podczas konferencji naukowej pt. "Dekada zmian...". Pomimo, że wstępnie zaplanowano 16 miejsc, zdecydowaliśmy się na dopuszczenie 22 osób. Wynikało to zarówno z wysokiego poziomu nadesłanych propozycji, jak i z dużego zainteresowania polityką wschodnią Unii Europejskiej. Ten drugi powód  zdecydował o utworzeniu czwartego panelu zatytułowanego "Aktualne wyzwania wschodniego wymiaru Wspólnej Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej". 

Lista zakwalifikowanych osób:


Lp.
Imię i nazwisko, rok studiów
Temat
Afiliacja
Panel
1
Agata Kleczkowska
The last decade of protection of cultural minorities in EU- overall assesment of theory and practice.
UMK WPiA
Przeszłość
2
Jacek Czarnecki
Sądy konstytucyjne nowych państw członkowskich wobec integracji europejskiej- perspektywa dziesięciolecia- 2004-2014.
UW
Przeszłość
3
Mariusz Kociszewski
Zmiany konstrukcji reguł fiskalnych w aktach prawnych Unii Europejskiej w latach 2004 – 2014.
UW
Przeszłość
4

Kamil Kłopocki
The Arab Spring and the latest legal solutions of The Common European Asylum System.

UAM
Przeszłość
5
mgr Przemysław Tacik
Długi marsz ku przystąpieniu. Perspektywa akcesji Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Prawa Człowieka na przestrzeni lat 2004-2014.
UJ
Przeszłość
6
mgr Władysław Jóźwicki
Odesłanie prejudycjalne jako jeden z mechanizmów rozwiązywania problemu niezgodności pochodnego prawa Unii Europejskiej z prawami i wolnościami jednostki zagwarantowanymi w Konstytucji RP w świetle orzecznictwa polskiego i unijnego.
UAM
Przeszłość
7
Aleksandra Surma
Unijne prawo konkurencji wobec zamieszczanych w umowach gospoadarczych klauzul „take or pay”
UW WPiA
Teraźniejszość
8
Alicja Kociemba
Prokuratura europejska a zwalczanie przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej
UAM
Teraźniejszość
9
mgr Anna Wilińska-Zelek, mgr Miłosz Malaga
Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa.
UAM
Teraźniejszość
10
mgr Michał Gądek
Common healthcare policy in the light of Directive on the application of patients’ rights in cross border healthcare
UJ
Teraźniejszość
11
mgr Joanna Kruszyńska, mgr Jarosław Kola
Deklaracje czy rzeczywistość? Zasada partycypacji w procesie ustawodawczym Unii Europejskiej.
UAM
Teraźniejszość
12
mgr Jakub Kruczek
Transgraniczne świadczenie usług prawniczych przez przedstawicieli wolnych zawodów w praktyce wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
UAM

Teraźniejszość
13
mgr Kaja Woźniak
Przyszłość relacji Unii Europejskiej i Szwajcarii
UJ WPiA

Przyszłość
14
Marta Chorzępa
Aspekty harmonizacji podatków bezpośrednich w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej
UAM
Przyszłość
15
mgr Miłosz Malaga
Wzmocniona współpraca. Europa wielu prędkości bez ograniczeń?
UAM
Przyszłość
16
mgr Aleksandra Guminiak
Paradoks zjednoczonej Europy- analiza przypadku Szkocji i Katalonii.
UAM

Przyszłość
17
Nell Konieczna
Rozwój praw podstawowych Unii Europejskiej- rys historyczny, aktualne problemy, przyszłe perspektywy.
UAM
Przyszłość
18
Arkadiusz Czekaj
Proces tworzenia europejskiego kodeksu cywilnego w świetle przyjętych przez prawodawcę unijnego dyrektyw chroniących konsumentów.
UJ
Przyszłość
19
Wawrzyniec Żbikowski
Partnerstwo Wschodnie- fiasko czy szansa na kolejne rozszerzenie.

UAM
Partnerstwo wschodnie
20
Katarzyna Wiertlewska
Wschodni wymiar polityki zagranicznej Unii Europejskiej po 2004 roku.

UMK
Partnerstwo wschodnie
21
Maria Kapłun, Ganna Verbovetska
Między Wschodem a Zachodem – droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej
UAM
Partnerstwo wschodnie
22
Jakub Rzeszowski
Priorytety prezydencji Polski wobec kształtowania polityki zagranicznej państw wschodnich.
UMK WPiA
Partnerstwo wschodnie